Only one of eight

’tis also the season for potato pancakes.